4031 Debrecen, Harsona utca 61. (Debrecen Nyugati Ipari Park) +36(52)400-168

Adatvédelmi nyilatkozat - Unique Talent Kft.

  Jelenleg itt vagy!
 • Főoldal
 • Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

FOGALMAK
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek helyreállításhoz szükségesek.
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató vonatkozásában adatkezelőnek minősül:Unique-Talent Kft
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Adatmegsemmisítés: az adatok tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek. kötelező adatkezelés).
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Adatbiztonság: Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően, illetve azok alapján történik:

 • a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt.

Az Adatkezelő adatai
Unique-Talent Kft

 • Székhely: 3937 Komlóska, Rákóczi Ferenc út 121.
 • Telephely: 4031 Debrecen, Harsona út 58.
 • Telephely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
 • Adószám: 24361866-2-05
 • Cégjegyzékszám: 05-09-027522
 • email: iroda unique-talent.hu
 • Tel: 06-52/531-174

A kezelt adatok köre
Álláshirdetésre jelentkezés:
Adatkezelő az általa más weboldalakon, illetve más hirdetési felületeken és nyomtatott sajtón keresztül  meghirdetett állásajánlatokra érkező jelentkezések során megadott személyes adatokat (önéletrajz, azonosító adatok, elérhetőségi adatok, végzettséggel, munkaviszonnyal, kapcsolatos adatok) kezeli az állásajánlatra jelentkezés feldolgozása során és céljából.

Munkaerő-kölcsönzés:
Munkaerő kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során Adatkezelő a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. §-nak megfelelően kezeli az Érintett munkavállaló azon adatait, amelyek az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése szempontjából lényegesek:

munkavállaló személyazonosító adatai:

 • név (születési neve);
 • születési hely, idő;
 • anyja neve;
 • állampolgárság;
 • lakóhely, tartózkodási hely;
 • TAJ szám,
 • adóazonosító jel;
 • személyi igazolvány száma
 • családi állapot;
 • gyerekek száma, születési helye, ideje; adóazonosító száma
 • bankszámla száma;
 • fénykép.

Tanulmányokra, képzettségre vonatkozó adatok:

 • iskolai végzettségre vonatkozó adatok;
 • szakképzettséggel, szakképesítéssel kapcsolatos adatok;
 • nyelvismeret.

Munkahelyekkel összefüggő adatok

Megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

Weblapon adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre
A) Online jelentkezés
1.) A Weblapon az Adatkezelő által nyújtott “Online jelentkezés” form kitöltésével az érintettnek lehetőség van online módon a kapcsolatot felvenni az Adatkezelővel, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név: *
 • Lakcím: *
 • Telefonszám: *
 • Munkakör ahová jelentkezik: *
 • Szakképzettség amivel rendelkezik: *
 • Önéletrajz
 • Egyéb dokumentumok

A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek!
2.) Az Online jelentkezés önkéntes.
3.) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett a Weblap “Online jelentkezés” űrlap értelemszerű kitöltésével megadja a kapcsolatfelvétel céljából szükséges személyes adatokat, illetve önkéntes saját döntés alapján mellékletbe csatolhat dokumentumokat. Az érintett az adatok megadását követően “Jelentkezés” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ezt követően tudja felvenni a kapcsolatot az érintettel.

B) Árajánlatkérés
1.) A Weblapon lehetőség van az érintettnek árajánlatot kérnie az Adatkezelőtől, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név: *
 • Kapcsolattartó név: *
 • Kapcsolattartó telefonszám: *
 • Kapcsolattartó email: *

A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek!
2.) Az árajánlatkérés önkéntes.
3.) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett a Weblap “Árajánlatkérés” funkcióját használva megadja a kapcsolatfelvétel céljából szükséges személyes adatokat. Az érintett az adatok megadását, esetleges dokumentumok csatolását, és az üzenet meghatározását követően “Árajánlatkérés elküldése” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ezt követően tudja felvenni a kapcsolatot az érintettel a kérdéses üzenet tárgyában.

C) Állásajánlatok
1.) A Weblapon az Adatkezelő által elhelyezett álláshirdetésekre lehetősége van az érintettnek online módon jelentkeznie, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név: *
 • Lakcím: *
 • Email: *
 • Telefonszám: *

A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek!
2.) Az állásajánlatra jelentkezés önkéntes.
3.) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintettnek lehetősége van a Weblapon elhelyezett “Állásajánlatok” közül választva, jelentkeznie és online módon beküldenie kapcsolatfelvétel céljából szükséges személyes adatait. Az érintett az adatok megadását követően “Jelentkezés” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ezt követően tudja felvenni a kapcsolatot az érintettel az adott állásajánlatra jelentkezéssel kapcsolatban.

Az adatkezelés célja
Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban az Érintettel való kapcsolattartás; adatainak, önéletrajzának a megjelölt állásajánlatot meghirdető munkáltató részére történő továbbítása az érintett hozzájárulása alapján; az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása; munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett munkavállaló közötti munkaviszony létesítésével, a munkaviszony teljesítésével, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően – különös tekintettel az Mt. 10. §-ára.

Árajánlatkérésre irányuló megkeresés esetén az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás az ajánlatkérés tárgyában.

Az adatkezelés időtartama
A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles, így az Adatkezelő az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése során kezelt személyes adatokat a munkaviszonyból származó munkajogi igény elévüléséig, vagyis az Mt. 286. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig őrzi meg, illetve amennyiben jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő, úgy ezen időtartam alatt.
Álláshirdetésre jelentkezés esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos ügyintézés idejéig kezeli, az Érintett részére érdeklődésének, illetve választásának megfelelő állásajánlat közvetítése esetén az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adat törlését vagy vonja vissza hozzájárulását
Azon személyes adatokat, amelyek megőrzésére az irányadó jogszabályok nem tartalmaznak kötelező előírást (így például az egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, email-cím, telefonszámok, tanulmányokra és idegen nyelvek ismeretére vonatkozó információk) addig kezeljük, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Azon személyes adatokat, amelyek vonatkozásában az irányadó jogszabályok tartalmaznak kötelező megőrzési időt, addig kezeljük, amíg ez törvényi kötelezettségünk.

Adattovábbítás
Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Munkáltató részére történő átadását követően ezen adatok Munkáltató általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. Az Érintett a Munkáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Munkáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat
Munkaerő-kölcsönzés esetén az irányadó jogszabályok, így különösen az Mt-ben és a Kormányrendeletben található jogok biztosítása és kötelezettségek teljesítése céljára átadhatjuk a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltató számára. A Szolgáltató (mint kölcsönbeadó munkáltató) ilyen esetben az irányadó jogszabályok által előírt tájékoztatást a kikölcsönzés előtt megadja az érintett számára, így különösen tájékoztatja a kölcsönvevő munkáltató azonosító adatairól.

Adatbiztonság
Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. . Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
Az Érintett adatainak megismerésére az Adatkezelő, valamint azon Munkáltatók jogosultak, amely Munkáltatók részére az Érintett a személyes adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárult. A személyes adatok megismerésére Adatkezelő által igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

A Weblapon keresztül az Adatkezelőhöz eljuttatott személyes adatok feldolgozására az Adatkezelő nem bíz meg külön Adatfeldolgozót.

Tárhelyszolgáltatás: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Weboldal üzemeltetése: Unique-Talent Kft.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat,
 • kártérítést igényelhet.

Tájékoztatás keretében Ön – a jelen tájékoztatóban közölteken túl – információt kérhet az Adatkezelőtől az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelők a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában megadják. Az Adatkezelők a tájékoztatást csak az Info.tv.-ben meghatározott esetekben tagadhatják meg, amely esetben tájékoztatják Önt a felvilágosítás megtagadásnak okáról, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben az Ön személyes adata a valóságnak nem felel meg, kérheti annak helyesbítését az Adatkezelőktől, illetve ha a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az Adatkezelők a személyes adatot helyesbítik és erről Önt tájékoztatják.

Jogorvoslati lehetőségek
Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a iroda@unique-talent.hu e-mail címre, vagy a  postai címre. Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) • bíróságnál.